REGULAMIN SPRZEDAŻY

w spółce Dimag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

mający zastosowanie w transakcjach dokonywanych między przedsiębiorcami

 

§ 1. Zastosowanie

 1. Regulamin sprzedaży określa wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy.

 2. Na użytek niniejszego regulaminu sprzedaży wprowadza się następujące definicje:

  a) Sprzedawca DIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000408254, NIP 5423223572, REGON 200673075,

  b) Kupujący – każdoczesny kontrahent Sprzedawcy, niebędący Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz niebędący osobą do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, zgodnie z art.  5765 tej ustawy.

  c) Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży.


 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży jest udostępniony Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.dimag.pl) oraz w serwisie sprzedażowym B2B

 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1.§ 2. Składanie zamówień i ich anulowanie

 1. Kupujący składa zamówienia na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego poprzez jeden z następujących sposobów:

              a) złożenie zamówienia osobiście w siedzibie Sprzedającego,

              b) złożenie zamówienia drogą elektroniczną na ogólny adres e-mail: 

hurt@dimag.pl, renata.klejbuk@dimag.pl, justyna.misarko-topolewska@dimag.pl, elzbieta.rusilowicz@dimag.pl, anna.kowalewicz@dimag.pl

 1. złożenie zamówienia telefonicznie: 508 184 135, 515 234 529, 512 105 318, 790 290 455

 2. złożenie zamówienia poprzez panel B2B dostępny za pośrednictwem strony internetowej: https://b2b.dimag.pl/ przy czym złożenie zamówienia w ten sposób możliwe jest po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym w celu nadania uprawnień dostępu do panelu.

 1. Każde składane zamówienie powinno zawierać:

          a) dane Kupującego (nazwa, adres, NIP, numer KRS, adres e-mail),

          b) dokładne wyszczególnienie zamawianego towaru,

          c) informację, czy Kupujący chce skorzystać z usługi transportu towaru,

          d) proponowany termin odbioru/dostawy, jeśli Kupujący chce skorzystać z usługi, o której mowa powyżej.


 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdza zamówienie poprzez przesłanie Kupującemu zwrotnego potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 2.

 3. Potwierdzenie zamówienia zawiera:

         a) wyszczególnienie zamówionego towaru,

         b) wartość zamówienia,

         c) informacje w przedmiocie terminu realizacji zamówienia.


 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia w sposób i w terminie wskazanym w ust. 4, uznaje się, że Sprzedawca odmówił przyjęcia zamówienia, a zamówienie takie nie zostanie zrealizowane.

 1. Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

 2. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie posiada aktualnie na stanie towaru objętego zamówieniem, w terminie wskazanym w ust. 4 poinformuje on o tym fakcie Kupującego, zwracając się jednocześnie z prośbą o udzielenie informacji, czy zamówienie ma zostać zrealizowane w pozostałej części czy Kupujący anuluje zamówienie w całości.

 1. Kupujący uprawniony jest do anulowania zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji, tj. do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Anulowanie zamówienia jest możliwe w sposób w jaki złożone zostało zamówienie.

 2. Anulowanie zamówienia po potwiedzeniu go przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawcę w związku z przyjęciem zamówienia.

 3. Kupujący w terminie 1 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia może wnieść zastrzeżenia lub uwagi, jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie zgadza się ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

§ 3. Ceny i warunki płatności

 1. Cena sprzedaży towaru będzie potwierdzana przez Sprzedającego przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 2. Cenami obowiązującymi będą ceny według aktualnego cennika Sprzedajacego w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Warunki i termin zapłaty są indywidualnie ustalane z Kupującym po przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.

 5. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz odmowy realizacji kolejnych zamówień.

§ 4. Termin i warunki dostawy

 1. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym Sprzedawca dąży do tego i dokłada należytych starań, aby był to termin wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia, Sprzedawca informuje Kupującego w potwierdzeniu, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu.

 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się z uwzględnieniem reguł EXW (Ex Works), zgodnie z Incoterms 2020. Miejscem wydania towarów jest magazyn Sprzedawcy zlokalizowany w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 29.

 3. Umowę uważa się za wykonaną w momencie postawienia zamówionego towaru do odbioru Kupującemu w magazynie Sprzedawcy.

 4. Na zlecenie Kupującego, na jego koszt i ryzyko, Sprzedawca może przetransportować zamówiony towar do miejsca wskazanego przez Kupującego, przy czym zlecenie transportu nie wpływa na miejsce wykonania umowy, o którym mowa w ustępie powyższym. Usługa ta może być wykonywana transportem własnym Sprzedawcy, jak i zlecona podmiotom trzecim. Cena transportu może zostać zawarta w cenie sprzedaży towaru.

 5. Odbiór zamówienia, zarówno przy odbiorze osobistym, jak i zleceniu dodatkowej usługi transportowej, odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, na którym wyszczególnione są towary objęte zamówieniem, podpisanego przez przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego.

 6. Sprzedający realizuje zamówienia od danego Kupującego w kolejności daty ich wpływu, o ile strony nie postanowią inaczej.

§ 5. Wady towaru, reklamacja

 1. Kupujący, przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, obowiązany jest z należytą starannością zbadać dostarczony towar pod kątem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia wady lub niekompletności zamówienia, Kupujący obowiązany jest zamieścić stosowną adnotację na protokole zdawczo-odbiorczym. Zamieszczona adnotacja musi zostać podpisana przez kierowcę realizującego dostawę lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę, jeśli zamówienie odbierane jest osobiście przez Kupującego.

 2. Kupujący traci uprawnienia wynikające z rękojmi za wady towaru w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i niezgłoszenia zastrzeżeń.

 3. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu.

 4. Niezłożenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniami, poczytuje się za odstąpienie od jej złożenia, a Kupujący traci uprawnienia wynikające z rękojmi.

 5. Reklamację powinna być przesłana Sprzedawcy w jeden z dwóch następujących sposobów:

 1. pocztą na adres siedziby Sprzedawcy,

 2. pocztą elektroniczną na adres: marcin.sadowski@dimag.pl

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążany związanymi z nią kosztami, w szczególności kosztami wysyłki, a także kosztami zleconych ekspertyz niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 2. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest do przechowywania towaru w sposób odpowiedni, zabezpieczając go przed uszkodzeniem lub powstaniem braków. Z tytułu przechowywania towaru w okresie rozpatrywania reklamacji Kupującemu nie przysługuje prawo domagania się zapłaty wynagrodzenia za przechowywanie towaru.

 3. Sprzedawca będzie podejmował starania zmierzające do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji ze względu na szczególne okoliczności danego przypadku (np. czas oczekiwania na niezbędne ekspertyzy lub stanowiska innych podmiotów).

 4. Złożenie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia należności względem Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się z rozpatrywaniem reklamacji do momentu uiszczenia przez Kupującego wszelkich wymagalnych względem Sprzedawcy należności.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych między stronami jest prawo polskie.

 2. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów w których stronami są konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczne zawierające umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umów wynika, że nie posiada one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest DIMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, tel. 85 874 30 95. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: http://www.dimag.pl/rodo.

 4. Wszelkie spory z wynikłe z zawartych umów rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Sprzedającego, o ile strony nie umówiły się inaczej.

© SolEx B2B